Metryczka

Podmiot odpowiedzialny za treść

J. Rettenmaier & Söhne GmbH + Co  KG
Holzmühle 1
73494 Rosenberg
Niemcy

Telefon: +49 7967 152-0
Telefaks: + 49 7967 152-222
E-Mail: nfjrsd
(aplikacje proszę kierować do naszego działu personalnego)
Internet: www.jrs.de

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Ulm
Numer w rejestrze: HRA 510028

Osobiście odpowiedzialny wspólnik:

JR Beteiligungs KG
z siedzibą w Rosenbergu, sąd rejestrowy w Ulm: HRA 510408
J. Rettenmaier & Söhne Verwaltung GmbH
z siedzibą w Rosenbergu, sąd rejestrowy w Ulm: HRB 510021

Wspólnik uprawniony do reprezentowania spółki:

Josef Otto Rettenmaier, Dr. Michael Hempe, Elmar Schmid

Numer identyfikacyjny VAT zgodnie z § 27 a ustawy o podatku VAT: DE 144631714

Informacja dotycząca odpowiedzialności: Mimo starannych kontroli treści nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość zewnętrznych linków. Odpowiedzialność za zawartość podlinkowanych stron ponoszą wyłącznie ich operatorzy. 

Nota prawna

Wszystkie informacje i oświadczenia na tych stronach internetowych są niewiążące. J. Rettenmaier & Söhne GmbH + Co KG nie gwarantuje poprawności i kompletności treści. Nie udzielamy żadnych gwarancji i nie zapewniamy żadnych cech produktów. Wykluczamy wszelkie roszczenia prawne w związku z treściami tych stron internetowych. Błędy w treści są korygowane bezzwłocznie po uzyskaniu wiedzy o ich istnieniu. Ze względu na opóźnienia czasowe aktualizacji treść tych stron internetowych nie może być stale aktualna. Dlatego prosimy o zwracanie się do nas z pytaniami odnośnie do stanu, szczegółów technicznych i możliwości dostawy naszych produktów i usług. Linki na naszych stronach internetowych nie są stale kontrolowane. Tym samym nie bierzemy odpowiedzialności za treść podlinkowanych stron.

Pobieranie danych i oprogramowania

J. Rettenmaier & Söhne GmbH + Co KG nie bierze odpowiedzialności za bezbłędność danych i oprogramowania, które można pobrać z tych stron internetowych. Oprogramowanie jest kontrolowane przez J. Rettenmaier & Söhne GmbH + Co KG pod kątem występowania wirusów. Niemniej zalecamy, aby po pobraniu danych i oprogramowania skontrolować je pod kątem występowania wirusów z użyciem najnowszego oprogramowania antywirusowego.

Prawo autorskie i specjalne prawa ochronne

Treść niniejszych stron internetowych jest chroniona prawem autorskim. Wolno sporządzić kopię informacji tych stron internetowych na jednym tylko komputerze do użytku niekomercyjnego lecz wyłącznie osobistego, wewnętrznego. Grafiki, teksty, logo, zdjęcia itd. mogą być pobierane, powielane, kopiowane, modyfikowane, upubliczniane, wysyłane, przenoszone czy wykorzystywane w jaki inny sposób wyłącznie za pisemną zgodą J. Rettenmaier & Söhne GmbH + Co KG. W przypadku wymienianych nazw produktów i firm może chodzić o zarejestrowane znaki towarowe lub marki. Nieuprawnione wykorzystywanie może pociągać za sobą roszczenia o odszkodowanie oraz roszczenia o zaniechanie naruszeń.

Ochrona danych osobowych i poufność

Nie możemy zagwarantować, że informacje czy dane osobowe, które są nam przekazywane, nie zostaną „podsłuchane” przez podmioty trzecie podczas ich przesyłania.

Odpowiedzialność

J. Rettenmaier & Söhne GmbH + Co KG nie odpowiada za szkody, w szczególności za bezpośrednie ani pośrednie szkody następcze, utratę danych, utracony zysk, awarie systemu czy straty produkcyjne, powstałe wskutek korzystania z tych stron internetowych lub pobierania danych. W przypadku gdy szkoda wskutek korzystania ze stron internetowych lub poprzez pobranie danych spowodowana została poprzez rozmyślne działanie lub poważne niedbalstwo, wykluczenie odpowiedzialności nie obowiązuje. Stosunek prawny pomiędzy Państwem a J. Rettenmaier & Söhne GmbH + Co KG wynikający z korzystania z tych stron internetowych podlega prawu Republiki Federalnej Niemiec. W przypadku sporów prawnych z kupcami, osobami prawnymi prawa publicznego lub instytucjami funduszy specjalnych prawa publicznego w związku z korzystaniem z tych stron internetowych sądem właściwym do ich rozstrzygania jest sąd właściwy dla siedziby J. Rettenmaier & Söhne GmbH + Co KG w Rosenbergu.

Ochrona danych

JRS bardzo cieszy się z Państwa wizyty na naszej stronie internetowej oraz z okazanego zainteresowania naszym przedsiębiorstwem.

Kwestia ochrony danych osobowych jest w JRS traktowana bardzo poważnie Dlatego chcielibyśmy Państwa poinformować, w jaki sposób w JRS realizujemy obowiązki wynikające z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz jakie informacje rejestrujemy w przypadku Państwa wizyty na naszych stronach internetowych oraz jak są one wykorzystywane. Na wstępie: Państwa dane wykorzystywane są wyłącznie w następujących celach i bez Państwa zgody nie są przekazywane nikomu innemu, np. w celach reklamy.

I. Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego

Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz pozostałych krajowych ustaw o ochronie danych obowiązujących w krajach członkowskich oraz pozostałych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych jest:

J. Rettenmaier & Söhne GmbH + Co  KG
Holzmühle 1
73494 Rosenberg
Niemcy
Telefon: +49 7967/152-0
E-Mail: nfjrsd
Strona internetowa: www.jrs.de

II. Nazwa i adres pełnomocnika ds. ochrony danych

Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych podmiotu odpowiedzialnego:

Heike Feil
E-Mail: Dtnschtzbftrgtrjrsd

III. Informacje ogólne na temat przetwarzania danych

Gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe naszych użytkowników z zasady tylko, o ile jest to konieczne do udostępnienia właściwie funkcjonującej strony internetowej, a także naszych treści i usług. Gromadzenie i wykorzystanie danych osobowych naszych użytkowników odbywa się z reguły tylko za ich zgodą. Wyjątek dotyczy przypadków, w których wcześniejsze uzyskanie zgody z faktycznych powodów jest niemożliwe, a przetwarzanie danych jest dozwolone na podstawie przepisów prawa.

1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

O ile do celów procesów przetwarzania danych osobowych potrzebujemy zgody osoby, które one dotyczą, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

W przypadku przetwarzania danych osobowych, które wymagane są do realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane te dotyczą, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dotyczy to także procesów przetwarzania, które konieczne są do zrealizowania środków na etapie przygotowania do umowy.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych konieczne jest do wypełnienia zobowiązania prawnego, które nałożone jest na nasze przedsiębiorstwo, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych jest konieczne ze względu na żywotne interesy osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. d RODO.

Jeżeli przetwarzanie jest konieczne w celu ochrony uzasadnionych interesów naszego przedsiębiorstwa lub podmiotu trzeciego, a interesy oraz podstawowe prawa i wolności osoby, której dane te dotyczą, nie są nadrzędne, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

2. Usuwanie danych i czas przechowywania    

Dane osobowe są usuwane lub blokowane, zaraz po tym gdy cel ich przechowywania przestaje istnieć. Przechowywanie może mieć mimo to miejsce, gdy jest to przewidziane przez europejskie czy krajowe ustawodawstwo w unijnych rozporządzeniach, ustawach czy innych przepisach, którym podlega podmiot odpowiedzialny. Blokowanie lub usuwanie danych następuje także wtedy, gdy upłynie określony w wymienionych powyżej normach termin ich przechowywania, chyba że istnieje konieczność dalszego przechowywania danych w celu zawarcia umowy lub wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy.

IV Udostępnienie strony internetowej i tworzenie plików dziennika

1. Opis i zakres przetwarzania danych

W przypadku każdej wizyty na naszej stronie internetowej nasz system automatycznie rejestruje dane i informacje z systemu komputerowego komputera, z którego użyciem wchodzi się na naszą stronę.

W takim przypadku gromadzone są następujące dane:

 • Informacje na temat typu przeglądarki internetowej oraz jej wersji
 • System operacyjny użytkownika
 • Dostawca internetu użytkownika
 • Adres IP użytkownika
 • Data i godzina wejścia na stronę
 • Strony internetowe, z których system użytkownika uzyskał dostęp do naszej strony internetowej
 • Strony internetowe, które przez system użytkownika zostały otwarte z naszej strony internetowej.

Pliki dziennika zawierają adresy IP lub inne dane, które umożliwiają przyporządkowanie do użytkownika. Może to mieć miejsce na przykład w przypadku, gdy link do strony internetowej, z której użytkownik wszedł na stronę internetową lub link do strony internetowej, na którą wszedł użytkownik, zawiera dane osobowe.

Dane są także przechowywane w plikach dziennika naszego systemu. Nie przechowuje się tych danych wraz z innymi danymi osobowymi użytkownika.

Zgromadzone w ten sposób dane użytkownika są pseudonimizowane z użyciem środków technicznych. Dlatego przyporządkowanie tych danych do użytkownika wchodzącego na strony nie będzie możliwe. Dane te nie są przechowywane wraz z pozostałymi danymi osobowymi użytkownika.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych  

Podstawą prawną tymczasowego przechowywania danych oraz plików dziennika jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest konieczne do udostępnienia strony internetowej dla komputera użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi być przechowywany na czas trwania sesji.

Przechowywanie w plikach dziennika następuje w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania strony internetowej. Ponadto dane te służą nam do optymalizacji strony internetowej oraz zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informacyjno-technicznych. Nie ma miejsca analiza danych w celach marketingowych.

Z tymi celami łączy się nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Czas przechowywania danych

Dane są kasowane, jak tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu ich gromadzenia. W przypadku rejestracji danych w celu udostępnienia strony internetowej następuje to, gdy dana sesja się kończy.

5. Możliwość złożenia sprzeciwu i usunięcia

Rejestracja danych w celu udostępnienia strony internetowej oraz przechowywanie danych w plikach dziennika jest bezwzględnie konieczne dla prawidłowego działania strony internetowej. W związku z tym użytkownik nie ma możliwości sprzeciwu.

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe, które przechowywane są w przeglądarce internetowej, czy zapisywane są przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika. Nasza strona internetowa ze względu na ochronę danych osobowych z zasady nie zapisuje plików cookie na komputerze użytkownika. Do sesji PHP wykorzystywane są wyłącznie sesyjne pliku cookie.

Wykorzystywane przez aplikację sieciową sesyjne pliki cookie zapisywane są tylko w pamięci głównej przeglądarki, w wyniku czego po zamknięciu przeglądarki zostają utracone. Jest to powód, dlaczego po zamknięciu przeglądarki muszą się Państwo na nowo logować. Dane dot. wizyty na stronie, które muszą być podczas sesji stale obecne, są to np. dane formularzy, aby w przypadku błędu móc je na nowo wyświetlić. Najpóźniej w momencie odesłania formularza także te dane są usuwane.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych oraz stosowania plików cookie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Celem stosowania niezbędnych plików cookie jest ułatwienie użytkownikom korzystania ze strony internetowej lub nawigacji na niej.

Z tym celem łączy się nasz uzasadniony interes wiążący się z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Czas przechowywania danych

Pliki cookie nie są przechowywane w komputerze użytkownika.

5. Analiza z wykorzystaniem Google Analytics

Niniejsza strona wykorzystuje Google Analytics, usługę analizy internetowej oferowanej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics również wykorzystuje tzw. pliki cookie, pliki tekstowe, które zapisywane są na Państwa komputerze, umożliwiając tym samym analizę sposobu korzystania przez Państwa ze strony internetowej (por. wyżej IV 1-4).

Pozyskane przez pliki cookie informacje dotyczące korzystania z tej strony internetowej są z reguły przekazywane do serwera firmy Google w USA i tam przechowywane. Na tej stronie internetowej aktywowaliśmy jednakże funkcję Google do anonimizacji IP, dzięki temu Państwa adres IP jest na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej oraz innych państw będących sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym przez Google wcześniej skracany. Tylko w wyjątkowych przypadkach na serwer Google w USA przekazywany jest pełny adres IP, który jest dopiero tam skracany.

Firma Google wykorzysta te informacje w celu analizy korzystania przez Państwa ze strony internetowej, opracowania raportów aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia dla operatora strony internetowej innych usług powiązanych z korzystaniem ze strony internetowej oraz Internetu. Przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics adres IP nie jest łączony przez Google z innymi danymi.

Ponadto mogą Państwo zapobiec gromadzeniu i przekazywaniu danych pozyskanych za pomocą plików cookies i dotyczących użycia przez Państwa strony internetowej (łącznie z Państwa adresem IP), a także przetwarzaniu tych danych przez Google, poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod następującym linkiem: Google Analytics Opt-Out

Zapisany zostanie plik cookie opt-out, który zapobiegnie gromadzeniu w przyszłości Państwa danych podczas wizyt na tej stronie internetowej.

Bardziej szczegółowe informacje na temat warunków korzystania oraz ochrony danych w Google Analytics znajdą Państwo na stronie www.google.com/analytics/terms/de.html  lub https://www.google.de/intl/de/policies/

6. Menedżer tagów Google

Na tej stronie internetowej wykorzystywany jest menedżer tagów Google. Menedżer tagów Google to rozwiązanie Google Inc., z pomocą którego przedsiębiorstwa mogą zarządzać tagami zastosowanymi na stronie internetowej. Menedżer tagów Google jest domeną bez plików cookie, która nie rejestruje danych osobowych. Menedżer tagów Google zapewnia uruchomienie innych tagów, które mogą rejestrować dane. Wyraźnie chcemy to tutaj podkreślić. Menedżer tagów Google nie korzysta z tych danych. Jeżeli na poziomie domeny lub poziomie plików cookie użytkownik dokona dezaktywacji, będzie ona obowiązywać w stosunku do wszystkich tagów śledzących, które zostały zaimplementowane z użyciem menedżera tagów Google.

VI. Formularz kontaktowy, aplikacja online oraz kontakt mailowy

1. Opis i zakres przetwarzania danych

a.) Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy/formularz aplikacyjny, który może być wykorzystany do elektronicznego kontaktu. Gdy użytkownik skorzysta z tej możliwości, dane które poda na ekranie wprowadzania danych zostaną do nas przekazane i zapisane. Te dane to:

 • Tytuł, imię i nazwisko
 • Firma
 • Branża/zakres
 • Ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość i kraj
 • Telefon
 • E-mail
 • Ewentualne oczekiwane wynagrodzenie
 • Dokumenty aplikacyjne.

W momencie odsyłania wiadomości dodatkowo zapisywane są następujące dane:

 • Adres IP użytkownika
 • Data i godzina rejestracji.

W celu umożliwienia przetwarzania tych danych podczas procesu wysyłania formularza poproszenia zostaną Państwo o wyrażenie zgody i odesłani do tego oświadczenia o ochronie danych osobowych.

b.) Alternatywnie możliwe jest nawiązanie kontaktu poprzez udostępniony adres e-mail. W takim przypadku zapisane zostaną dane osobowe użytkownika przekazane w e-mailu.

c.) Dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim. Dane te zostaną wykorzystane wyłącznie do przetworzenia rozmowy lub w procesie aplikacyjnym.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

a.) Podstawą prawną przetwarzania danych w przypadku wyrażenia zgody przez użytkownika jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

b.) Podstawą prawną przetwarzania danych, które przekazane zostały wskutek przesłania maila, jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli celem kontaktu e-mailowego jest zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych z ekranu wprowadzania danych służy nam wyłącznie do nawiązania kontaktu. W przypadku nawiązania kontaktu e-mailem istnieje także wymagany uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych.

Pozostałe, przetworzone podczas procesu odsyłania, dane osobowe służą do tego, aby zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu formularza kontaktowego i zapewnić bezpieczeństwo naszych systemów informacyjno-technicznych.

4. Czas przechowywania danych

a.) Dane są usuwane, jak tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu ich gromadzenia. W odniesieniu do danych osobowych z ekranu wprowadzania danych formularza kontaktowego oraz danych, które zostały przesłane e-mailem, ma to miejsce wtedy, gdy konwersacja z użytkownikiem jest zakończona. Konwersacja jest zakończona wtedy, gdy na podstawie okoliczności można stwierdzić, że sprawa została całkowicie załatwiona.

b.) W odniesieniu do danych osobowych z ekranu wprowadzania danych z aplikacji online oraz danych, które zostały przesłane e-mailem jako aplikacja, ma to miejsce wtedy, gdy dany proces aplikacyjny jest zakończony i nie ma podstaw do obaw przed uzasadnionym prawnie sprzeciwem. Poprzez wyrażenie zgody w ramach aplikacji online oświadczają Państwo, że zgadzają się na to, że podane w jej ramach dane będziemy przechowywać przez 2 lata, aby uwzględnić Państwa także w przyszłości w przypadku nowych wakatów.

Pozostałe zgromadzone dodatkowo podczas procesu odsyłania dane osobowe zostaną usunięte najpóźniej po upływie siedmiu dni.

5. Możliwość złożenia sprzeciwu i usunięcia

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli użytkownik nawiąże z nami kontakt poprzez e-mail, to w każdej chwili może wyrazić sprzeciw na przechowywanie jego danych osobowych. W takim przypadku nie ma możliwości kontynuowania konwersacji, aplikacja nie będzie brana pod uwagę.

Proszę skierować swoje odwołanie zgody oraz sprzeciw wobec przechowywania danych e-mailem na adres info@jrs.de lub bewerbung@jrs.de lub pisemnie na podany powyżej adres firmowy.

Wszystkie dane osobowe, które zgromadzone zostały w ramach nawiązania kontaktu, zostaną w tym przypadku skasowane.

VII. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe

Jeżeli przetwarzane są Państwa dane osobowe, są Państwo osobą, której dotyczą dane osobowe w rozumieniu RODO i przysługują Państwu następujące prawa wobec podmiotu odpowiedzialnego:

1. Prawo do informacji

Mogą Państwo zażądać od podmiotu odpowiedzialnego odpowiedzi, czy dotyczące Państwa dane osobowe, są przez niego przetwarzane. Jeżeli takie przetwarzanie ma miejsce, mogą Państwo zażądać od podmiotu odpowiedzialnego następujących informacji:

 1. cele, w jakich dane osobowe są przetwarzane;
 2. kategorie danych osobowych, które są przetwarzane;
 3. odbiorcy bądź kategorie odbiorców, którym ujawniono lub którym zostaną ujawnione dotyczące Państwa dane osobowe;
 4. planowany czas przechowywania dotyczących Państwa danych osobowych lub, w przypadku gdy podanie konkretnych wartości nie jest możliwe, kryteria ustalenia czasu przechowywania danych;
 5. prawo do korygowania lub usuwania dotyczących Państwa danych osobowych, prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania przez podmiot odpowiedzialny lub prawo do sprzeciwu wobec tego przetwarzania;
 6. prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego;
 7. wszystkie dostępne informacje dotyczące pochodzenia danych, gdy dane osobowe nie zostały uzyskane od osoby, które dane dotyczą;
 8. istnienie automatycznego procesu decyzyjnego łącznie z profilowaniem w rozumieniu art. 22 ust. 1 oraz 4 RODO oraz – przynajmniej w tych przypadkach – miarodajne informacje na temat logiki i zasięgu oraz zamierzanych skutków takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Mają Państwo prawo zażądania informacji o tym, czy Państwa dane osobowe przekazywane są kraju trzeciego lub do międzynarodowej organizacji. W związku z powyższym mogą Państwo żądać poinformowania o odpowiednich gwarancjach w myśl art. 46 RODO w związku z przekazaniem danych osobowych.

2. Prawo do skorygowania  

Mają Państwo prawo zażądać od podmiotu odpowiedzialnego skorygowania i/lub uzupełnienia danych osobowych, o ile przetwarzane dane osobowe, które Państwa dotyczą, są nieprawidłowe lub niepełne. Podmiot odpowiedzialny ma obowiązek bezzwłocznego skorygowania danych.

3. Prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania   

Pod następującymi warunkami mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych:

 1. gdy kwestionują Państwo poprawność dotyczących Państwa danych osobowych na czas, w którym podmiot odpowiedzialny będzie miał możliwość sprawdzenia poprawności tych danych osobowych;
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a odrzucają Państwo możliwość skasowania danych osobowych i zamiast tego żądają ograniczenia wykorzystania tych danych osobowych;
 3. podmiot odpowiedzialny nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, jednak Państwo potrzebują ich w celu dochodzenia, egzekwowania lub obrony roszczeń prawnych, lub
 4. gdy wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i jeszcze nie ustalono, czy uzasadnione powody podmiotu odpowiedzialnego przeważają nad Państwa powodami.

Gdy przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych zostało ograniczone, dane te – abstrahując od ich przechowywania – mogą być przetwarzane wyłącznie za Państwa zezwoleniem lub w ramach dochodzenia, egzekwowania czy obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z powodów ważnego publicznego interesu Unii lub kraju członkowskiego.

Gdy ograniczenie przetwarzania nastąpiło na podstawie wymienionych powyżej przesłanek, zostaną Państwo poinformowani przez podmiot odpowiedzialny, zanim ograniczenie zostanie zniesione.

4. Prawo do usunięcia

a) Obowiązek usunięcia

Mogą Państwo zażądać od podmiotu odpowiedzialnego, aby bezzwłocznie usunął dotyczące Państwa dane osobowe, a podmiot odpowiedzialny jest zobowiązany do ich bezzwłocznego skasowania, o ile ma zastosowanie jeden z następujących powodów:

 1. Dotyczące Państwa dane osobowe nie są już konieczne do celów, do których zostały zgromadzone lub w inny sposób przetworzone.
 2. Odwołują Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych, na podstawie której zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO przetwarzanie to miało miejsce i brak innej podstawy prawnej do tego przetwarzania.
 3. Składają Państwo sprzeciw od przetwarzania Państwa danych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i brak priorytetowych uzasadnionych powodów do przetwarzania, lub składają Państwo sprzeciw od przetwarzania Państwa danych zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO.
 4. Dotyczące Państwa dane zostały przetworzone niezgodnie z prawem.
 5. Usunięcie dotyczących Państwa danych osobowych jest wymagane w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego zgodnie z prawem unijnym lub prawem państw członkowskich, któremu podlega podmiot odpowiedzialny.
 6. Dotyczące Państwa dane osobowe zostały zgromadzone w przypadku oferowanych usług społeczeństwa informacyjnego zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.

b) Przekazanie informacji osobom trzecim

Jeżeli podmiot odpowiedzialny upublicznił dotyczące Państwa dane osobowe, a zgodnie z art. 17 ust. 1 RODO jest zobowiązany do ich usunięcia, to podejmie on z uwzględnieniem dostępnej technologii oraz kosztów implementacji stosowne środki, także natury technicznej, aby poinformować podmioty odpowiedzialne za przetwarzanie danych, które przetwarzają te dane osobowe, o tym, że Państwo jako osoba zainteresowana zażądali od nich skasowania wszystkich linków do tych danych osobowych oraz do kopii lub replikacji tych danych osobowych.

c) Wyjątki

Prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania, jeżeli przetwarzanie danych jest konieczne

 1. do egzekwowania prawa do swobody wypowiedzi oraz prawa do informacji;
 2. do wypełnienia wynikającego z prawa zobowiązania, które wymaga przetwarzania danych zgodnie z prawem UE oraz państw członkowskich, któremu podlega podmiot odpowiedzialny, lub wykonania zadania, które leży w interesie publicznym, lub egzekwowania władzy publicznej, gdy zobowiązany do tego został podmiot odpowiedzialny;
 3. z powodów interesu publicznego w zakresie zdrowia publicznego w myśl art. 9 ust. 2 lit. h oraz art. 9 ust. 3 RODO;
 4. do będących w interesie publicznym celów archiwizacji, celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych w myśl art. 89 ust. 1 RODO, o ile wymienione w sekcji a) prawo prawdopodobnie uniemożliwi realizację celów tego przetwarzania lub poważnie mu zagrozi lub
 5. do dochodzenia, egzekwowania czy obrony roszczeń prawnych.

5. Prawo do otrzymania powiadomienia

Jeżeli skorzystali Państwo z prawa do skorygowania, usunięcia czy ograniczenia przetwarzania w stosunku do podmiotu odpowiedzialnego, jest on zobowiązany do poinformowania wszystkich odbiorców, wobec których ujawniono dotyczące Państwa dane osobowe, o skorygowaniu, usunięciu tych danych lub ograniczeniu ich przetwarzania, chyba że okaże się to niemożliwe lub wiąże się z niewspółmiernymi nakładami.

Mają Państwo w stosunku do podmiotu odpowiedzialnego prawo do uzyskania informacji na temat tych odbiorców.

6. Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do tego, by dotyczące Państwa dane osobowe, które udostępnili Państwo podmiotowi odpowiedzialnemu, otrzymać w ustrukturyzowanym, ogólnie stosowanym i możliwym do odczytu maszynowego formacie. Ponadto mają Państwo prawo do przekazania tych danych innemu podmiotowi odpowiedzialnemu nie narażając się na utrudnienia ze strony podmiotu odpowiedzialnego, któremu udostępnili Państwo te dane, o ile

 1. przetwarzanie oparte jest o zgodę w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO lub o umowę w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO i
 2. przetwarzanie następuje z pomocą zautomatyzowanych procesów.

W związku z egzekwowaniem tego prawa mają Państwo ponadto prawo do zażądania, aby dotyczące Państwa dane osobowe przekazane zostały bezpośrednio przez jeden podmiot odpowiedzialny innemu podmiotowi odpowiedzialnemu, o ile jest to technicznie wykonalne. Nie może to zagrażać wolności ani prawom innych osób.

Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania w przypadku przetwarzania danych osobowych, które konieczne jest do realizacji zadania, które leży w interesie publicznym lub następuje w ramach egzekwowania władzy publicznej, gdy zobowiązany do tego został podmiot odpowiedzialny.

7. Prawo do złożenia sprzeciwu

Mają Państwo prawo, by z powodów, które wynikają z Państwa szczególnej sytuacji, w każdej chwili złożyć sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, które następuje na podstawie art. 6. ust. 1 lit. e lub f RODO; dotyczy to także opierającego się na tych przepisach profilowania.

Podmiot odpowiedzialny zaprzestaje przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, chyba że może przedstawić wystarczające przesłanki do dalszego przetwarzania danych, które przeważają nad Państwa interesami, prawami i wolnościami, lub jeśli przetwarzanie służy dochodzeniu, egzekwowaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Jeżeli dotyczące Państwa dane osobowe są przetwarzane w ramach marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo, by w każdej chwili złożyć sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych w celach takiego marketingu; dotyczy to także profilowania, o ile jest powiązane z taką bezpośrednią reklamą.

Jeżeli złożą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, to dotyczące Państwa dane osobowe przestaną być przetwarzane do tych celów.

Mają Państwo możliwość, by w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego – abstrahując od dyrektywy 2002/58/WE – egzekwować Państwa prawo do sprzeciwu z użyciem zautomatyzowanych procesów, w przypadku których używane są specyfikacje techniczne.

8. Prawo do odwołania oświadczenia o zgodzie w związku z ochroną danych osobowych

Mają Państwo prawo do tego, by w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. To odwołanie zgody nie naruszy prawa do przetwarzania w oparciu o zgodę obowiązującą do momentu jej odwołania.

9. Zautomatyzowana decyzja w poszczególnych przypadkach z uwzględnieniem profilowania

Mają Państwo prawo do tego, by nie była wobec Państwa podejmowana decyzja opierająca się wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu – z uwzględnieniem profilowania – która może mieć w stosunku do Państwa skutki prawne lub może Państwu w podobny sposób znacznie zaszkodzić. Nie obowiązuje to, gdy ta decyzja

 1. konieczna jest do zawarcia lub realizacji umowy pomiędzy Państwem a podmiotem odpowiedzialnym,
 2. jest dopuszczalna na podstawie przepisów prawnych Unii lub państw członkowskich, którym podlega podmiot odpowiedzialny i te przepisy prawne zawierają stosowne środki do ochrony Państwa praw i wolności oraz Państwa uzasadnionych interesów lub
 3. dokonywana jest za wyraźną Państwa zgodą.

Jednakże decyzje te nie mogą opierać się o szczególne kategorie danych osobowych w myśl art. 9 ust. 1 RODO, o ile nie obowiązuje art. 9 ust. 2 lit. a lub g i podjęte zostały stosowne środki do ochrony praw i wolności oraz Państwa uzasadnionych interesów.

W odniesieniu do podanych w punktach (1) i (3) przypadków podmiot odpowiedzialny podejmuje odpowiednie środki, aby chronić prawa i wolności oraz Państwa uzasadnione interesy, co obejmuje co najmniej prawo do interwencji przez osobę ze stronę podmiotu odpowiedzialnego, do przedstawienia własnego punktu widzenia oraz do zaskarżenia decyzji.

10. Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Niezależnie od innych administracyjno-prawnych lub sądowych środków zaskarżenia mają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym Państwo zamieszkują, w którym znajduje się Państwa miejsce pracy, lub w którym nastąpiło rzekome naruszenie prawa, jeżeli są Państwo zdania, że przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

Organ nadzorczy, w którym złożona została skarga, informuje skarżącego o stanie i wynikach działań podjętych w związku z tą skargą łącznie z możliwością uzyskania skutecznego środka ochrony prawnej zgodnie z art. 78 RODO.

VIII. Wykorzystanie wtyczek portali społecznościowych

Wykorzystujemy tzw. wtyczki społecznościowe (ang. social plugins) jak Facebook czy Linkedin.

Te wtyczki, gdy są widoczne na stronie internetowej, nie powodują jeszcze połączenia z serwerami Facebooka czy Linkedin. Dopiero przez kliknięcie takiej wtyczki wyrażają Państwo zgodę na komunikację z Facebookiem i Linkedin i następuje aktywacja połączenia. Wtyczka pozostaje tak długo aktywna, aż ją Państwo ponownie dezaktywują lub usuną swoje pliki cookie. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików cookie znajdą Państwo w naszych informacjach dotyczących plików cookie.

Po aktywacji nawiązywane jest bezpośrednie połączenie z serwerem danego portalu społecznościowego. Zawartość wtyczek zostanie przekazana przez portal społecznościowy bezpośrednio na używaną przez Państwa przeglądarkę, która włączy ją do strony internetowej.

Po aktywacji wtyczki dany portal społecznościowy może gromadzić dane, niezależnie od tego, czy nastąpi interakcja z przyciskiem czy nie. Jeżeli są Państwo zalogowani do portalu społecznościowego, może on przyporządkować Państwa wizytę na tej stronie internetowej do Państwa konta użytkownika.

Jeżeli są Państwo członkiem portalu społecznościowego i nie chcą Państwo, aby łączył on dane zgromadzone podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej z Państwa zapisanymi danymi członkowskimi, przed aktywacją przycisków muszą się Państwo wylogować z danego portalu społecznościowego.

Nie mamy wpływu na zakres danych gromadzonych przez portale społecznościowe z użyciem ich wtyczek. Cel i zakres gromadzenia danych oraz informacje na temat ich przetwarzania i wykorzystania przez dany portal społecznościowy oraz związane z tym Państwa prawa oraz mające na celu ochronę sfery prywatnej możliwości wstrzymania tych działań znajdą Państwo we wskazówkach dotyczących ochrony danych osobowych danego portalu społecznościowego.

IX. Nasza obecność na portalach społecznościowych

Przetwarzanie danych przez portale społecznościowe

Utrzymujemy publiczne dostępne profile na portalach społecznościowych. Wyszczególnienie wykorzystywanych przez nas portali społecznościowych znajdą Państwo poniżej. Portale społecznościowe takie jak Facebook, Google+ itd. mogą z reguły w szerokim zakresie analizować Państwa zachowanie w sieci, gdy wchodzą Państwo na ich stronę internetową lub inną stronę internetową ze zintegrowanymi treściami portali społecznościowych (jak np. przycisk „Lubię to” lub banery reklamowe). Wejście na naszą stronę w portalach społecznościowych wyzwala liczne mające znaczenie dla ochrony danych osobowych procesy przetwarzania. Szczegóły:

Gdy są Państwo zalogowani do konta na portalu społecznościowym i odwiedzają naszą stronę na portalu społecznościowym, operator portalu ma możliwość przyporządkować tę wizytę do Państwa konta użytkownika. Dotyczące Państwa dane osobowe mogą w określonych okolicznościach zostać zarejestrowane także wtedy, gdy nie są Państwo zalogowani lub gdy nie posiadają Państwo konta w danym portalu społecznościowym. Rejestracja danych następuje w takim przypadku na przykład poprzez wykorzystanie plików cookie, które są zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym lub poprzez zarejestrowanie Państwa adresu IP.

Z pomocą tak zarejestrowanych danych operatorzy portali społecznościowych mogą tworzyć profile użytkowników, w których zapisane są Państwa preferencje i zainteresowania. Dzięki temu może być Państwu pokazywana powiązana z Państwa zainteresowaniami reklama na portalu oraz poza portalem społecznościowym. Jeżeli posiadają Państwo konto na danym portalu społecznościowym, powiązana z Państwa zainteresowaniami reklama może być Państwu pokazywana na wszystkich urządzeniach, na których są Państwo zalogowani lub byli Państwo zalogowani.

Proszę ponadto pamiętać, że nie wszystkie procesy związane z przetwarzaniem stosowane przez portale społecznościowe są nam znane. W zależności od dostawcy mogą więc mieć miejsce także inne procesy przetwarzania przez operatorów portali społecznościowych. Szczegółowe informacje na ten temat mogą Państwo znaleźć w warunkach korzystania oraz w oświadczeniu o ochronie danych osobowych danego portalu społecznościowego.

Podstawa prawna

Nasza obecność na portalach społecznościowych ma zapewniać nam możliwie jak największą obecność w Internecie. Stanowi to uzasadniony interes w myśl art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Zainicjowane przez portale społecznościowe procesy analizy mogą opierać się na odmiennych podstawach prawnych, do których podania operatorzy portali społecznościowych są zobowiązani (np. zgoda w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Podmiot odpowiedzialny i dochodzenie praw

Jeżeli wchodzą Państwo na któreś z naszych stron na portalach społecznościowych (np. Facebook), wraz z operatorem tego portalu odpowiadamy za zainicjowane w wyniku tego procesy przetwarzania danych. Mogą Państwo dochodzić swoich praw (do informacji, skorygowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przekazania danych i złożenia sprzeciwu) z zasady zarówno wobec nas, jak i wobec operatora danego portalu społecznościowego (np. Facebooka).

Proszę pamiętać, że mimo wspólnego ponoszenia odpowiedzialności wraz z operatorami portali społecznościowych nie mamy pełnego wpływu na procesy przetwarzania danych przez portale społecznościowe. Nasze możliwości opierają się w znacznej mierze na polityce przedsiębiorstwa danego oferenta.

Czas przechowywania

Zarejestrowane przez nas bezpośrednio przez obecność na portalach społecznościowych dane zostaną usunięte przez nasze systemy, jak tylko cel ich przechowywania przestanie istnieć, gdy wezwą nas Państwo do ich wykasowania, lub gdy odwołają swoją zgodę na przechowywanie. Zapisane pliki cookie pozostają na Państwa urządzeniu końcowym do momentu usunięcia ich przez Państwa. Obowiązujące przepisy prawne – w szczególności czas przechowywania – pozostają nienaruszone.

Nie mamy wpływu na czas przechowywania Państwa danych, które zgromadzone zostały przez operatorów portali społecznościowych do ich własnych celów. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo bezpośrednio u operatora danego portalu społecznościowego (np. w jego oświadczeniu o ochronie danych osobowych, patrz niżej).

Poszczególne portale społecznościowe

Facebook

Mamy profil na Facebooku. dostawcą jest Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Facebook dysponuje certyfikatem w ramach EU-US Privacy Shield (Tarcza Prywatności).

Mogą Państwo sami zarządzać ustawieniami reklam na swoim koncie użytkownika. Proszę kliknąć następujący link i zalogować się:https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Szczegóły znaleźć można w oświadczeniu o ochronie danych osobowych Facebooka: https://www.facebook.com/about/privacy/

XING 

Mamy profil na platformie XING. Dostawcą jest XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy. Szczegóły na temat obchodzenia się z danymi osobowymi znaleźć można w oświadczeniu o ochronie danych osobowych XING: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

LinkedIn 

Mamy profil na platformie LinkedIn. Dostawcą jest LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia. LinkedIn dysponuje certyfikatem wg EU-US Privacy Shield. LinkedIn wykorzystuje reklamowe pliki cookie. Jeżeli chcą Państwo dezaktywować reklamowe pliki cookie, proszę skorzystać z następującego linkahttps://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

Szczegóły na temat obchodzenia się z danymi osobowymi znaleźć można w oświadczeniu o ochronie danych osobowych LinkedIn:  https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy   

X. Narzędzia do analizy i reklamy

Piksel Facebooka

Nasza strona wykorzystuje do pomiaru konwersji piksel Facebooka, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”).

Dzięki temu możliwe jest śledzenie zachowania osób odwiedzających stronę, po tym jak po kliknięciu na reklamę na Facebooku przekierowani zostają na stronę internetową dostawcy. Umożliwia to analizę skuteczności reklam Facebooka do celów statystycznych oraz badania rynku, a także optymalizację zastosowania reklamy.

Zgromadzone dane są dla nas jako operatora strony anonimowe, nie jesteśmy w stanie na podstawie tych danych zidentyfikować użytkowników. Dane te są przechowywane i przetwarzane przez Facebooka, tak iż możliwe jest skojarzenie z danym profilem użytkownika i Facebook może wykorzystywać te dane do własnych celów reklamowych zgodnie z polityką prywatności Facebooka Dzięki temu Facebook może umożliwić stosowanie reklam na stronach Facebooka oraz poza jego stronami. Jako operator witryny nie mamy wpływu na takie wykorzystanie danych.

Wykorzystywanie piksela Facebooka następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w efektywnym wykorzystaniu środków reklamowych z włączeniem portali społecznościowych.

We wskazówkach dotyczących ochrony danych osobowych Facebooka mogą Państwo znaleźć więcej wskazówek dotyczących ochrony Państwa sfery prywatnej:https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Mogą Państwo ponadto dezaktywować funkcję remarketingu „Custom Audiences” (niestandardowe grupy odbiorców) w ustawieniach reklam na stronie https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen W tym celu muszą być Państwo zalogowani na Facebooku.

Jeżeli nie posiadają Państwo konta na Facebooku, mogą Państwo dezaktywować reklamę behawioralną Facebooka na stronie European Interactive Digital Advertising Alliance:http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

XI. Aktualizacja informacji dotyczących ochrony danych osobowych

Dokonujemy regularnie aktualizacji informacji dotyczących ochrony danych osobowych, aby stale odzwierciedlały aktualny stan prawny i odwoływały się do wszystkich naszych ofert.

Ustawowe prawa do informacji, korekty, blokowania, skasowania i sprzeciwu pozostają przez te aktualizacje nienaruszone.

Więcej informacji dla naszych klientów i dostawców znajdą Państwo pod linkiem:Informacje na temat przetwarzania danych klientów i dostawców zgodnie z art. 13 i 14 RODO

Polityka prywatności  

Cenimy Twoją prywatność

Ta strona korzysta z zewnętrznych narzędzi i komponentów, aby zapewnić Ci najlepsze doświadczenia na naszej stronie. Więcej szczegółowych informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.

Polityka prywatności .